Energetická certifikácia budov
certifikát ZÁKON č. 555/2005 a novela zákona 300/2012 z 18. Septembra 2012 vyplýva z nasledovných smernic:
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/91/ES zo 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov,
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z. 19.mája 2010 o energetickej hospodárnosti budov

Predmetom energetickej certifikácie budov je na základe predpísaného (normového) postupu a na základe overených stavebných materiálov vypočítať, aká bude spotreba energií na kúrenie, prípravu teplej vody, vetranie a osvetlenie pri užívaní po dobu životnosti za normových podmienok. Pri tomto procese sa nepoužívajú žiadne merania, ale len na základe výpočtu. Súčasťou certifikátu je aj návrh opatrení na zlepšenie hospodárnosti za predpokladu, že je to ekonomicky prijateľné.

Obsahom energetického certifikátu je spotreba energie na vykurovanie a prípravu teplej vody v kWh/m2 .rok (pre budovy na bývanie, teda rodinné domy a bytové domy) ako i na chladenie a vetranie (ostatné budovy v rámci kategorizácii budov). Na základe spotreby energie sa budova zatriedi do kategórie podľa vykonávacej vyhlášky (364/2012 Z.z.).
Záujemcovia o kúpu nehnuteľnosti na bývanie sa na základe energetického certifikátu potom môžu rozhodnúť, ktorá nehnuteľnosť je výhodnejšia. Proces certifikácie sa ale už začína projektovým energetickým hodnotením už pri samotnom rodení projektu či už pri výstavbe novej budovy, alebo pri významnej obnove. Významnú úlohu hrá aj správny výber použitých stavebných materiálov, dispozičné riešenie, orientácia k svetovým stranám , veľkosť okien. Ďalej je dôležitý výber spotrebičov a technického riešenia prípravy teplej vody a kúrenia. Treba si uvedomiť, že zlé riešenie nás bude sprevádzať po celú dobu životnosti budovy.

+  Kto si musí objednať a zaplatiť energetickú certifikáciu budovy? +  Kedy musí mať vlastník budovy energetický certifikát? +  Kedy je nutné zabezpečiť energetickú certifikáciu? +  Aké budovy podliehajú energetickej certifikácii? +  Na aké typy budov sa povinnosť energetickej certifikácie nevzťahuje? +  Čo je výsledkom energetickej certifikácie budov? +  Čo sú to energetické štítky? +  Podľa čoho sa vypočíta energetická hospodárnosť budovy? +  Podľa čoho sa budovy zaraďujú do energetických tried? +  A aká je platnosť energetického certifikátu? +  Kto vykonáva energetickú certifikáciu budov? +  Kto, komu a za čo môže ukladať pokuty?